ביטוח חיים

דיני ביטוח

ביטוח חיים מכסה את התרחשות הסיכון בקרות מקרה מוות של המבוטח עד הגיעו לגיל מסוים, בהתאם לתנאי הפוליסה.

אם המבוטח מת לפני שקרה מקרה הביטוח; דהיינו לפני שהגיע לגיל הקבוע בפוליסה, יזכו בתגמולי יורשיו, לפי כללי החלוקה שבדיני ביטוח הירושה.

סכום הביטוח ניתן בצורה של סכום חד פעמי או בצורה של קצבה חודשית. חשוב לציין, כי בביטוח חיים אין הגבלה על סכום פיצויים והפרמיות מחושבות על פי סטטיסטיקות של ערכי תמותה.

ביטוח החיים יכול להוות גם תוכנית חיסכון לטווח ארוך ותחליף לקרן פנסיה או קופת גמל. כמו כן, יכול ביטוח החיים להוות כיסוי לחוב משכנתא, הלוואה וכיוצ"ב. את ביטוח החיים ניתן לרכוש גם כחלק מהביטוח הפנסיוני.

ברוב הפוליסות לביטוח חיים קיימים שני סוגים עיקריים של כיסוי ביטוחי:

  • כיסוי מפני מוות (ריסק)
  • כיסוי מפני אבדן כושר עבודה

כאשר המדובר הוא ב ביטוח למקרה מוות (ריסק), רוכש המבוטח סכום ביטוח למקרה פטירה למשך תקופה שהוגדרה מראש בפוליסה. אם המבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח, יקבלו מוטביו, ברוב המקרים, סכום חד פעמי. אם לא נפטר המבוטח בתקופת הביטוח, אין למוטבים כל זכאות לקבל סכום כלשהו.

קיימים כמה סוגים של ביטוח ריסק:

  • ביטוח למקרה מוות – תקופת הביטוח היא לרוב עד גיל 60 לפחות. הפרמיה מתעדכנת כל תקופה, לרוב בהתאם לגיל המבוטח.
  • ביטוח משכנתא – ביטוח חיים למשכנתא מכסה, כאמור מקרה מוות של לווה, מכל סיבה שהיא. הפיצוי המשולם מכסה את יתרת ההלוואה הקיימת לפי רישומי הבנק, דהיינו את הסכום שנותר לתשלום לבנק באותה עת, על פי תנאי ההלוואה. במידה וקיימים יותר מלווה אחד, וכל אחד מהם מבוטח בביטוח החיים, ואחד נפטר וביטוח החיים שלו מכסה את יתרת ההלוואה, האחרים אינם מחויבים בהחזר המשכנתא.
  • ביטוח "הכנסה למשפחה" – במקרה של מות המבוטח, סכום הביטוח ישולם למוטבים בקצבה, דהיינו: בתשלומים קבועים למשך תקופה מסוימת ולא בתשלום חד פעמי.

בביטוח אובדן כושר עבודה או נכות מגנה הפוליסה על המבוטח מפני מקרה בו יאבד את כושר עבודתו בשל מחלה או תאונה.