הודעה למבטח על קרות מקרה הביטוח

תוכן ההודעה למבטח

די בכך שההודעה למבטח הנה כללית וכי היא מציינת כי אירע מקרה ביטוח וכי למבוטח או למוטב זכות לתגמולי ביטוח. ההודעה למבטח אינה חייבת לכלול פירוט מלא של הנזק שנגרם או הערכה שלו. רק בשלב הגשת התביעה בכתב לתשלום תגמולי ביטוח נדרש פירוט זה. יחד עם זאת, לעיתים קרובות ההודעה על קרות מקרה הביטוח נמסרת למבטח יחד עם התביעה לתשלום תגמולי הביטוח.

צורת ההודעה למבטח

ההודעה יכולה להימסר בכתב, בעל פה או בכל צורה אחרת והמבטח אינו רשאי לקבוע בפוליסה הוראות מיוחדות לגבי צורתה של ההודעה והדרך בה תימסר לו ההודעה.

דרך מסירת ההודעה למבטח

ההודעה למבטח יכול שתימסר על ידי המבוטח או על ידי המוטב. אין צורך בכך ששניהם יודיעו, די בהודעתו של אחד מהם. מטבע הדברים, המוטב יכול להודיע את הודעתו למבטח רק לאחר שנודע לו על היותו מוטב. כאשר ההודעה על קרות מקרה הביטוח מגיעה למבטח ממקור אחר, שאינו המבוטח או המוטב, למשל המשטרה, הרי שהיא תיחשב להודעה ובלבד שהמידע בה ברור ומלא, ושהאיחור במסירתה לא גרם למבטח כל נזק.

מסירת הודעה למבטח דרך סוכן הביטוח

המבוטח או המוטב יכולים למסור את ההודעה למבטח על קרות מקרה ביטוח גם לסוכן הביטוח ובכך הם יוצאים חובתם לגבי מתן ההודעה. שכן, על פי חוק חוזה ביטוח, סוכן הביטוח שתיווך בביטוח או שצוין בפוליסה כסוכן הביטוח נחשב כשלוחו של המבטח. עם זאת, חוק חוזה ביטוח  מאפשר למבטח להוסיף בפוליסה הוראה, כי על המבוטח והמוטב לשלוח הודעות למען אחר מזה של הסוכן, ובלבד שהמבטח הודיע על כך למבוטח ולמוטב בכתב ובנפרד מהפוליסה.

מועד מסירת ההודעה למבטח

כאמור, על ההודעה למבטח על קרות מקרה הביטוח להימסר מיד לאחר שלמבוטח או למוטב נודע על כך. דרישה זו של מיידיות הנה עמומה והיא נתונה לפרשנות על פי נסיבותיו הספציפיות של כל מקרה. נראה, כי הגישה המקובלת הנה כי הכוונה במילה "מיד" היא "תוך זמן סביר". לגבי דרישה זו לא יכול המבטח לכלול הוראות בפוליסה, אלא אם הנן לטובת המבוטח.

אי מילוי ההוראות בדבר מתן הודעה למבטח

במידה והמבוטח או המוטב אינם ממלאים את ההוראות לעיל, יכול המבטח להפחית את חבותו למידה שהיה חייב בה אילו קוימה חובת המבטח או המוטב. במקרה כזה, על המבטח להראות, כי אי מילוי ההוראות על ידי המבוטח או המוטב, גרמה לו נזק ממשי.
לצד הוראה זו בחוק חוזה ביטוח קיים גם סייג. סייג לתרופה זו הקיימת לטובת המבטח הנו, כאשר חובת מתן ההודעה למבטח לא קויימה או קויימה באיחור מחמת סיבות מוצדקות או כאשר אי קיומה בכלל או אי קיומה במועד לא סירבל את בירורו של המבטח לגבי חבותו.
כמו כן, יש לזכור, כי עקרון תום הלב חל גם לגבי דיני ביטוח וכי גם הוא עלול לפעמים לסייג את התרופה הנ"ל הנתונה למבטח.