דיני ביטוח - מהו מקרה ביטוח?

מקרה ביטוח הנו האירוע הספיציפי שלגבי התרחשותו ותוצאותיו נכרת חוזה הביטוח.

בחוק חוזה ביטוח מוגדרים שישה סוגים עיקריים של מקרי ביטוח:

  • ביטוח חיים – מותו של המבוטח או זולתו; הגיע המבוטח או זולתו לגיל מסויים או מקרה אחר הכרוך בהוצאה כספית כלשהי.
  • ביטוח תאונות – תאונה שקרתה למבוטח
  • ביטוח מחלה– מחלה שחלה בה המבוטח
  • ביטוח נכות - נכות שלקה בה המבוטח
  • ביטוח נכסים – אירוע שגרם נזק לנכס המבוטח, כגון אובדן או ירידת ערך
  • ביטוח אחריות – חבות כספית שהמבוטח יכול וחייב לצד שלישי

בית המשפט פסק כי המבחן לקיומו של מקרה ביטוח הנו אובייקטיבי, דהיינו, האם באופן אובייקטיבי ניתן להגיד כי אירע מקרה הביטוח?
חוזה הביטוח, המוכר בלשון העם כ"פוליסת ביטוח" מגן על המבוטח מהסיכונים העלולים להתרחש בקרות מקרה הביטוח. פוליסות הביטוח נכללות בקטגוריה של חוזה אחיד, אך הן יכולות להיות שונות זו מזו גם לגבי מקרי ביטוח דומים. כך למשל, קיימות פוליסות המגנות על המבוטח רק מסיכונים מסויימים העלולים להיווצר כתוצאה ממקרה הביטוח ומאידך, קיימות גם פוליסות אחרות שהנן גורפות יותר ומגנות על המבוטח מפני כל הסיכונים העלולים להתרחש בעקבות התרחשותו של מקרה הביטוח.