המלצות לבחירת ביטוח משכנתא

ביטוח החיים למשכנתא הנו ביטוח חובה או ביטוח אובליגטורי, ועל פי חוק יכול הלווה לבטח את ביטוח המשכנתא אצל כל מבטח בו יבחר.
לפיכך, מומלץ לבחון האם קיים מבטח שיעניק ללווים תנאים טובים יותר מאלו המוצעים על ידי המבטח העובד בשיתוף עם הבנק ועליו ממליץ הבנק בעת לקיחת המשכנתא. יש להקפיד ולבחון האם הפוליסה החלופית עומדת בכל הפרמטרים הנדרשים על ידי הבנק המלווה לצורך ביטוח המשכנתא.
כך למשל, יתכן מקרה בו לאחר תשלום יתרת ההלוואה לבנק נותרו כספים אשר נכללו בפוליסה קיימות פוליסות לביטוח משכנתא, בהן הפיצוי הניתן מועבר לבנק ואם הנו גדול מיתרת ההלוואה באותה עת, מועבר ההפרש למוטבים החוקיים של הלווה. כך לדוגמא, אם יש שני בני זוג המבוטחים על מלוא יתרת ההלוואה, במקרה בו שניהם נפטרו יחדיו, סכום ביטוח אחד יכסה את יתרת ההלוואה בבנק, וסכום ביטוח שני יועבר למוטבים החוקיים של הלווים. זאת, לעיתים בניגוד לפוליסה הנרכשת ע"י הבנק, שבה בכל מקרה כל הכסף יגיע לבנק.
מומלץ, אם כן, לבחון האם הפוליסה המוצעת על ידי הבנק כוללת מרכיב זה ואם לא, האם פוליסה אחרת מכילה אותו. גם כאן יש להקפיד ולבחון האם הפוליסה החלופית עומדת בכל הפרמטרים הנדרשים על ידי הבנק המלווה לצורך ביטוח המשכנתא.
כמו כן, מומלץ לבחון האם ניתן לגרור את פוליסת הביטוח יחד עם גרירת המשכנתא, במידה והלווים מבקשים לגרור את ההלוואה מדירה אחת לאחת והאם יש תנאים מגבילים בפוליסה בעניין זה.
הלווה רשאי על פי חוק להעביר את הביטוח ממבטח למבטח כל אימת שיחפוץ, אך מומלץ לו לבחון האם תיווצר הרעת תנאים בהעברת הפוליסה, או שמא תיטיב עמו העברה זו. יתר על כן, על העברה שכזו לא אמורים לחול קנסות.
במקרה בו נבחר מבטח אחר על פני זה המוצע על ידי הבנק, על הלווה להעביר לבנק המלווה העתק של הפוליסה וכן נספח שיעבוד המבטיח כי הבנק הנו המוטב הבלתי חוזר הקבוע בפוליסה.