ביטוח דירה

דיני ביטוח

ביטוח דירה נועד כדי להגן על דירתו של המבוטח ולפעמים גם על הרכוש המצוי בה. במקרה כזה, בפוליסה שני חלקים: ביטוח מבנה וביטוח תכולה. לכל אחד מהחלקים מאפיינים המייחדים אותו.

דיני ביטוח מבנה

ביטוח מבנה נועד לפצות את המבוטח על כך שנגרם לו נזק כתוצאה מהתממשות סיכונים כגון: שריפה, נזקי טבע, רעידת אדמה, תיקוני מים וצנרת והצפות.

גובה הפיצוי הנו עלות בנית הבניה מחדש, תוך התעלמות משווי הקרקע. החישוב האריתמטי נקבע על ידי הכפלת מספר המטרים הרבועים בדירה בעלות הבניה למטר רבוע, בהתאם לסטנדרט הבניה, ובכלל זה נכללים גם השטחים המשותפים שניזוקו בקרות מקרה הביטוח.

ביטוח תכולה

ביטוח התכולה מכסה נזקים שעלולים להיגרם לרכוש המצוי בבית. ביטוח תכולה נועד לפצות את המבוטח על נזקים שנגרמו לתכולה בביתו כתוצאה מהתממשות סיכונים כגון: שריפה, גניבה, פריצה, הצפה, פגיעה בזדון וכיוצ"ב.

שווי התכולה נקבע בהתאם להצהרה שמוסר המבוטח למבטח, או באמצעות סקירה של שמאי מומחה מטעם המבטח. כאשר התכולה כוללת בתוכה פריטים ייחודיים, יעדיף המבטח לשלוח שמאי שיסקור את שוויים של פריטים אלו.

קבלת הפיצוי מהמבטח אפשרית בשני אופנים:

  1. קבלת ערך שיפוי: קבלת ערך הרכוש שניזוק בהתאם לשוויו בעת קרות הנזק. במקרה כזה יקבל המבוטח פיצוי מיידי.
  2. קבלת "ערך כינון": המבוטח יקבל רכוש חדש במקום זה שניזוק. במקרה כזה הפיצוי ישולם כנגד הצגת קבלות, לאחר שהמבוטח רכש ציוד חדש.

ביטוח דירה צד ג'

קיימים כיסויים ביטוחיים המוצעים על ידי מבטחים שונים, המאפשרים כיסוי ביטוחי בגין אחריות מקצועית לעובדי משק בית ולחפציהם האישיים, לשירותי אחזקה ותיקון מכשירי חשמל (בדרך כלל למכשירי חשמל לבן כגון מכונת כביסה, תנורים וכיוצ"ב) וכן לצד ג' – למשל אורח שהתארח אצל המבוטח וכלבו של המבוטח נשך אותו.

ביטוח דירה שכורה

בדירה שכורה קיים צורך בביטוח מבנה, הנובע מאחריותו של השוכר על פי חוק ובמקרה שנקבע בהסכם כי השוכר חייב בביטוח המושכר, גם על פי הסכם השכירות. לרוב הסכם השכירות כולל הוראה המחייבת את השוכר במפורש לערוך ביטוח למושכר ולפעמים אף לכלול בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ואף פטור מתחלוף לטובת בעל הנכס או סעיף אחריות צולבת. במקרה כזה, מומלץ לקחת בחשבון את עלות הביטוח והרכבו (האם כולל כיסוי מפני נזקי צנרת הכרוכים בדרך כלל בתשלום פרמיה נוספת ואינם באחריות השוכר) ולצרף אותה לחישוב עלות שכר הדירה.

ביטוח משכנתא

בישראל, דירות הנרכשות באמצעות מימון מהלוואה בנקאית הקרויה בפי העם "משכנתא", מבוטחות מפני נזקים למבנה. זוהי דרישת הבנקים למשכנתאות המבקשים להבטיח את השקעתם ולקנות סיכון במקרה של נזקים לממושכן.