ביטוח בריאות - עצות לבחירת מבטח

נראה, כי עדיף למבוטח הממוצע לבחור מבטח גדול, אשר יש לו קשרים בתחומים חשובים רבים יותר ועם יותר ספקי שירות, כגון: רופאים, בתי חולים פרטיים ומרכזים רפואיים בחו"ל. מבטחים אלו, סביר שצברו גם וותק וניסיון בתחום ביטוח הבריאות.
המבוטח רשאי לעבור ממבטח אחד למשנהו, תוך שינוי הפוליסה בהתאם לנהוג אצל המבטח החדש. עם זאת, מומלץ למבוטח שכזה לשקול האם הדבר כדאי, לאור תקופת הותק שנצברה לאותו מבוטח אצל המבטח הראשון וכן לאור השינוי שחל בתקופה זו במצבו הרפואי של המבוטח (לטובה או לרעה). התכלית המצויה מאחורי המלצה זו, הנה מניעת מצב של הרעת תנאים כלשהי לגבי המבוטח בעצם המעבר בין המבטחים.
מומלץ למבוטח הממוצע לבצע ביטוח בריאות פרטי באמצעות סוכן ביטוח מקצועי, כזה שבעת הצורך יוכל לסייע למבוטח.
מומלץ למבוטח לכלול בפוליסה את מקרי הביטוח הבאים: השתלות, כיסוי טיפולים מיוחדים בחו"ל, כיסוי ניתוחים בארץ ובחו"ל ומימון תרופות שמחוץ לסל הבריאות. כמו כן, מומלץ למבוטח לבחון האם הכיסוי הנוסף המוצע על ידי המבטח אינו מהווה למעשה ביטוח כפל עם הביטוח המשלים בקופת החולים.
בנוסף, מומלץ לבקש את רשימת רופאי ומנתחי ההסכם הקשורים עם המבטח, על מנת לבחון האם היא כוללת רופאים ומנתחים מהשורה הראשונה. בהתאם, כאשר למבטח מסוים יש יותר הסכמים עם מרכזים רפואיים בחו"ל, כן ייטב, ובפרט במקרים בהם המבוטח זקוק להשתלה או לטיפול מיוחד בחו"ל. לפיכך, מומלץ למבוטח לדרוש מהמבטח גם את רשימת המרכזים הרפואיים הקשורים עם אותו מבטח בהסכם.
המלצה חשובה נוספת, הנה כי המבוטח יבקש מהמבטח את העותק המלא והשלם של הפוליסה ולא רק דף שיווקי המפרט את מעלותיה, ולבחון את פרק ההחרגות בפוליסה ולוודא שאין החרגות של מקרי ביטוח הנובעים מתאונת דרכים או תאונת עבודה. במקרה וקיימת החרגה כזו בפוליסה, ניתן בדרך כלל לבטל אותה באמצעות תוספת לפרמיה.
 כאמור, רכישת פוליסת ביטוח בריאות פרטית מותנית בחיתום רפואי מוקדם, מילוי הצהרת בריאות על ידי המבוטח בטרם וכתנאי להתקשרות עם המבטח. במקרים מיוחדים רשאי המבטח גם לדרוש בדיקה רפואית, על חשבונו כמובן. ניתן לערער על קביעת המבטח אילו החרגות יכללו בפוליסה לאור אותו חיתום רפואי. כמו כן, תמיד ניתן לפנות למבטח אחר.
ביטוח בריאות פרטי הנו תחום דינמי, המתעדכן מעת לעת, בין היתר, בהתאם לחידושים התכופים בעולם הרפואה. מומלץ מדי תקופה, לבדוק אצל המבטח או סוכנו האם יש מקום לעדכן את תנאי הפוליסה.